Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Unit Samen Doen 

De vennootschap onder firma Unit Samen Doen (hierna: Unit Samen Doen) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83149066 en is gevestigd aan Molenpolderweg 45 (4401NR) te Yerseke. 

Artikel 1 – Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Unit Samen Doen. 

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Dienst. 

5. Diensten: het geven van een outdoor training en coaching op gebied van communicatie en verbinding. 

6. Unit Samen Doen: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt. 

7. Opdrachtgever: het Bedrijf dat Unit Samen Doen heeft aangesteld, projecten aan Unit Samen Doen heeft verleend voor Diensten die door Unit Samen Doen worden uitgevoerd, of waaraan Unit Samen Doen een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Unit Samen Doen, alsmede voorstellen van Unit Samen Doen voor Diensten die door Unit Samen Doen aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Unit Samen Doen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Unit Samen Doen, elke Overeenkomst tussen Unit Samen Doen en Opdrachtgever en op elke dienst die door Unit Samen Doen wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Unit Samen Doen aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Unit Samen Doen is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

10. In het geval Unit Samen Doen niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Unit Samen Doen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Unit Samen Doen is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Unit Samen Doen het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Unit Samen Doen gegronde reden te weigeren. 

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

5. Oplevertijden in het aanbod van Unit Samen Doen zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Unit Samen Doen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Unit Samen Doen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. 

2. Unit Samen Doen heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Unit Samen Doen is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 

5. Elke Overeenkomst die met Unit Samen Doen wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Unit Samen Doen wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Unit Samen Doen is verbonden. 

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Unit Samen Doen van Opdrachtgever verkrijgt. 

2. Zowel Opdrachtgever als Unit Samen Doen kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Unit Samen Doen ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan bestede tijd en de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Unit Samen Doen tegen het overeengekomen tarief per deelnemer. 

5. Zowel Opdrachtgever als Unit Samen Doen kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Unit Samen Doen nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

1. Unit Samen Doen zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Unit Samen Doen  

staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Unit Samen Doen de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Unit Samen Doen aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Unit Samen Doen heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Unit Samen Doen niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Unit Samen Doen, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. 

5. Voordat Unit Samen Doen aanvangt met de Dienstverlening vindt een intakegesprek plaats, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient Unit Samen Doen of wel tijdens intakegesprek of in ieder geval voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden te melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

6. Unit Samen Doen is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Unit Samen Doen Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Unit Samen Doen aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Unit Samen Doen of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Unit Samen Doen recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

9. Indien wegens slechte weersomstandigheden of overmacht van Unit Samen Doen de afspraak niet kan plaatsvinden, is Unit Samen Doen gerechtigd om de afspraak te verzetten naar een andere dag, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. De nieuwe datum zal in nader overleg overeengekomen worden. 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Unit Samen Doen verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Unit Samen Doen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

2. Unit Samen Doen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Unit Samen Doen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Unit Samen Doen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 

3. Unit Samen Doen kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Unit Samen Doen gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Unit Samen Doen. 

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor lichamelijk letsel van Deelnemer ontstaan door ongelukken met een Deelnemer tijdens de Dienst. De Dienst valt onder de werktijd van Opdrachtgever zijnde een werkgever. 

Artikel 8 – Adviezen 

1. Unit Samen Doen kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Unit Samen Doen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Unit Samen Doen verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Unit Samen Doen verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Unit Samen Doen wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Unit Samen Doen gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Unit Samen Doen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Unit Samen Doen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

Artikel 9 – Coaching en/of Training 

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Unit Samen Doen coaching en/of training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers (Deelnemers) op gebied van persoonlijke-, team-, en bedrijfsontwikkeling. 

2. De sessies vinden plaats op locatie van Opdrachtgever en/of een nader te bepalen outdoor locatie door Unit Samen Doen. Indien de sessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching en/of training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Unit Samen Doen is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de sessie. 

3. De inhoud van de door Unit Samen Doen aangeboden coaching- en/of trainingssessies en de gedurende de coaching- en/of trainingssessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Unit Samen Doen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De sessies wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s). 

4. Opdrachtgever zal Unit Samen Doen schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de sessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

5. Unit Samen Doen is gerechtigd de coaching- en/of trainingssessies te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Unit Samen Doen om de coaching- en/of trainingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coaching- en/of trainingssessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Unit Samen Doen gerechtigd de coaching- en/of trainingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd. 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Unit Samen Doen is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Unit Samen Doen, Unit Samen Doen een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 

2. Unit Samen Doen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief per Deelnemer, sessie of totaalopdracht. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag per sessie achteraf te voldoen. 

3. De Reiskosten zijn in het tarief inbegrepen. 

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Unit Samen Doen ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

7. Unit Samen Doen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Unit Samen Doen. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 12 – Incassobeleid 

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Unit Samen Doen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien Unit Samen Doen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. Unit Samen Doen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Unit Samen Doen de betrokkene hierover informeren. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Unit Samen Doen verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Unit Samen Doen tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien Unit Samen Doen op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding 

1. Unit Samen Doen heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Unit Samen Doen gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Unit Samen Doen is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 

3. Unit Samen Doen is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Unit Samen Doen te vergoeden voor elk financieel verlies dat Unit Samen Doen lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Artikel 15 – Overmacht 

1. Unit Samen Doen is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van Unit Samen Doen wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Unit Samen Doen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Unit Samen Doen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Unit Samen Doen of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Unit Samen Doen buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Unit Samen Doen is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Unit Samen Doen alleen geacht te bestaan indien Unit Samen Doen dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Unit Samen Doen, is Unit Samen Doen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Unit Samen Doen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Unit Samen Doen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Unit Samen Doen in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Unit Samen Doen leidt tot aansprakelijkheid van Unit Samen Doen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Unit Samen Doen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd. 

4. Unit Samen Doen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Unit Samen Doen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 

5. Ook is Unit Samen Doen niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan training en/of coaching en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een training/coaching. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de training en coaching kenbaar gemaakt te worden aan Unit Samen Doen. Unit Samen Doen is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Unit Samen Doen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Unit Samen Doen geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Unit Samen Doen. 

7. Enige door Unit Samen Doen opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Unit Samen Doen. 

8. De inhoud van het opgeleverde advies van Unit Samen Doen is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Unit Samen Doen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Unit Samen Doen. Unit Samen Doen is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Unit Samen Doen nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Unit Samen Doen haar eigen advies. 

10. Unit Samen Doen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Unit Samen Doen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Unit Samen Doen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Unit Samen Doen binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Unit Samen Doen. 

Artikel 17 – Geheimhouding 

1. Unit Samen Doen en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Unit Samen Doen bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Unit Samen Doen is verkregen. 

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Unit Samen Doen opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Unit Samen Doen steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. 

3. Indien Unit Samen Doen op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Unit Samen Doen zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Unit Samen Doen niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. 

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Unit Samen Doen aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Unit Samen Doen vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Unit Samen Doen vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Unit Samen Doen is verspreid. 

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Unit Samen Doen en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Unit Samen Doen waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Unit Samen Doen en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Unit Samen Doen worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Unit Samen Doen gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Unit Samen Doen rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Unit Samen Doen. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Unit Samen Doen opgeleverde zaken, dient Unit Samen Doen expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Unit Samen Doen rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet. 

6. Opdrachtgever geeft toestemming aan Unit Samen Doen om foto’s te maken tijdens de Dienst en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. 

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Unit Samen Doen verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Unit Samen Doen zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.  

2. Opdrachtgever vrijwaart Unit Samen Doen van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Unit Samen Doen voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Unit Samen Doen voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Unit Samen Doen verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 20 – Klachten 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Unit Samen Doen de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. Unit Samen Doen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 21 – Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen Unit Samen Doen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Unit Samen Doen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend. 

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Unit Samen Doen en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant (locatie Middelburg) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Yerseke, 28 juni 2021